top of page

Ajahn Klang

ความชั่วของคนดีนั้น...

คือความประมาท...

ที่แอบแฝงมากับความดีงาม

ประมาท...เมื่อคิดว่าเราดีแล้ว

เราคิดดี ทำดี พูดดี...

แต่เราก็หลงอยู่กับความดีนั้น

ไม่ก้าวล่วงยกระดับจิตออกมา

สร้างความดีในการเจริญจิตภาวนา

จึงต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะวนอีก

มิรู้จบสิ้น

Aj-K06.png

" ปฏิบัติจริงย่อมได้ผลจริง ตอนที่ ๑"

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ห้องสมุดธรรมะ บ้านอารีย์

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ณ มูลนิธิบ้านอารีย์

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ณ บ้านจิตสบาย

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ณ บ้านจิตสบาย

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

" ปฏิบัติจริงย่อมได้ผลจริง (ตอนจบ)"

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

คืนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

สวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ บ้านจิตสบาย

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

พิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ณ วัดป่าวิเวกธรรม ณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ บ้านจิตสบาย

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

ณ วัดป่าภูมาศ จ.ระยอง

องค์แสดงธรรม พระอาจารย์ปริญญา ธีรปัญโญ

bottom of page